Điều khoản miễn trách nhiệm (Trường hợp phát sinh tổn hại liên quan đến nội dung đã được đăng tải, hiệp hội (OIA, OCA, ABO, OFC) hoàn toàn không chịu trách nhiệm)