Mga Impormasyon sa Sakuna

Sa ngayon ay walang information.

 

Mga kapaki-pakinabang na apps at website sa panahon ng sakuna

Mga impormasyon tungkol sa panahon (lagay ng panahon, malakas na ulan, mataas na temperatura, atbp), lindol, tsunami at bulkan

 

 

Protektahan ang sarili isagawa ang hakbang ukolsa sakuna sa kalamidad