Okazaki City Promotion Video

Okazaki~2020~ A New Road To The Future

 
Please check out this video of Okazaki, “See All Over Okazaki!!”

 
The birthplace of Shogun Tokugawa Ieyasu!

 

Okazaki-The Home of Lord Tokugawa Ieyasu

Road to Good Fortune!