Mga Impormasyon Para sa New Coronavirus

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga Impormasyon Para sa Vaccination
Suporta sa Bakuna sa FRESC Multilingual COVID-19 Ang Foreign
Mag-ingat para hindi magkasakit sa new corona virus!PDF
Baka may COVID-19?PDF
Mag-ingat para hindi magkasakit sa new corona virus!PDF
Pakiusap para sa lahat Upang ang Pag-kalat ng CORONA VIRUS ay MaiwasanPDF
Mga puntos sa Pag-iwas Sa ilalim ng Krisis sa COVID-19PDF
Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya
Pinansyal na suporta sa mga mag-aaral ng day care center, kindergarten, elementary school, junior high school at sa mga magulang. PDF
Para makaiwas New Coronavirus PDF

Kung ang mga sintomas na nakasulat sa ibaba ay inyong kinabibilangan mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Returnee o tumawag sa consultation center sa Okazaki Health Center Tel: 0564-23-5074

・Ubo at lagnat na may temperaturang 37.5 C (degree) na tumatagal ng higit na 4 na araw.
(Kasama din rito ang patuloy na pag-inom ng paracemol)
・Madaling mapagod o hirap sa pag-hinga.
※ kabilang din sa mga matatanda at sa mga taong na may karamdaman,Na ang mga sintomas na nasa itaas ay nagpatuloy na nararamdaman ng higit sa 2 na araw.

Kung lumabas sa resulta na kayo ay may sintomas ng corona virus mula sa inyong konsultasyon,Sundin lamang ang mga sasabihin mula sa center at dadalhin namin kayo sa inyong pagamutan, Huwag kalimutan magsuot ng mask at Huwag gumamit ng public transportation.